Hierbij schrijf ik me in als lid van sportvereniging Gay Sporting Tilburg:

Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Telefoonnummer*
E-mail*
Straatnaam en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Hoe heb je ons gevonden?

Vul hieronder in welk lidmaatschap je aan wil gaan. We hebben de volgende opties: 

- Volleybal

- Badminton

- Zwemmen

- Vriend van GST

Lidmaatschap *

Door akkoord te gaan met de voorwaarden en op verzenden te klikken schrijf ik me in als lid van GST. 

 

Contributie

De jaarcontributie bestaat uit een jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen basiscontributie voor alle

leden en een sporttak afhankelijke contributie voor badminton en volleybal (actuele tarieven). Bij een later intreden

in het seizoen rekent Gay Sporting Tilburg de basiscontributie en, indien van toepassing, naar rato van de resterende

maand(en) de sporttak afhankelijke contributie. Na inschrijving ontvang je bericht over de verschuldigde contributie. Deze

kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL66 INGB 0007 7355 52 t.n.v. Gay Sporting Tilburg, o.v.v. Contributie

GST + SPORT + JE NAAM.

Het lidmaatschap geldt voor het hele verenigingsjaar (augustus t/m juli). Opzeggen kan alleen aan het einde van het

verenigingsjaar, waarbij een opzeggingstermijn van minimaal 4 weken geldt (artikel 5, lid 3 Statuten). Bij een tussentijdse

beëindiging van het lidmaatschap blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd (artikel 5, lid 8 Statuten).

 

Aansprakelijkheid

Ieder lid van Gay Sporting Tilburg moet een eigen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en

een ziektekostenverzekering afgesloten hebben. Gay Sporting Tilburg is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel

toegebracht aan leden/derden en/of eigendommen van leden/derden. Nadere details zijn te vinden in de statuten en het

huishoudelijk reglement van de vereniging, op te vragen bij het bestuur.

 

Privacyverklaring

Gay Sporting Tilburg verwerkt persoonsgegevens conform de privacyverklaring. Deze is hier te vinden en op te

vragen bij het bestuur. Bij aanmelding als lid, stem je in met verwerking van persoonsgegevens voor het lidmaatschap.

 

Contact met onze leden

Enkele keren per jaar hebben we contact met al onze leden door middel van e-mail of WhatsApp groepen. Bij aanmelding als lid stem je hier mee in en voegen we je toe aan onze WhatsApp groep.

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden*Indien je niet akkoord bent met onze voorwaarden kunnen we je lidmaatschap niet accepteren.
Verzenden